Εταιρεία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Έργα
Για Επενδυτές
Φ/Β Συμμετοχές
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία
Νέα
Αγγελίες
links

 

 

 

 

 

 

 

Up

 

Για Επενδυτές

Η e-greeksolar Ε.Π.Ε σε συνεργασία με την e-swissolar GmbH είναι ειδικευμένη στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των Φ/B πάρκων. H οικονομική βιωσιμότητα ενός Φ/B πάρκου εξαρτάται από το κόστος της εγκατάστασης, χρήματος   και αποσβέσεων, τα έσοδα που προέρχονται από την διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Δ.Ε.Η. και από το σταθερό και μεταβλητό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Συνυπολογίζεται επίσης η διαχρονική εξέλιξη των ετήσιων εσόδων και εξόδων (ετήσια ανατίμηση).

H εταιρεία μας διερευνά την οικονομική ελκυστικότητα ενός Φ/B πάρκου με τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας της επένδυσης (NPV: Net Present Value), το εσωτερικό επιτόκιο της επένδυσης (ΙRR: Internal Rate of Return) και τον χρόνο απόσβεσης (PB: Pay Back) και συνυπολογίζει το ρίσκο σαν παράγοντα αβεβαιότητας.

Πέρα από την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας μιας επένδυσης, εξίσου σημαντική είναι και η ανάλυση των ετήσιων χρηματορροών (cash flow). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει γνωστό εκ των προτέρων το τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα μετρητών της επιχείρησης, οι προς καταβολή φόροι καθώς και τα προς διανομή κέρδη. 

Τέλος η e-greeksolar Ε.Π.Ε γνωρίζει την σημασία των αποσβέσεων για την βιωσιμότητα  των Φ/Β επενδύσεων και προτείνει τον ακριβή τρόπο απόσβεσης της επένδυσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

e-greeksolar Ε.Π.Ε - Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Στοά Παπαθεοφίλου - GR-61100 Kιλκίς  Γραφείο Θεσσαλονίκης: Mητροπόλεως 34 - 54623

Α.Φ.Μ 998560663 - e-mail: info@e-greeksolar.gr

e-solarshop - Φωτοβολταϊκά Συστήματα - e-mail: info@e-solarshop.gr                

Tel. +30  69 06 83 09 01
Fax.+30 (0)2310 2648 65

www.e-swissolar.ch; www.e-greeksolar.gr; www.e-solarshop.gr